فیلم/ رفتار زشت با خبرنگار قزوینی حین فیلمبرداری از کاروان روحانی در خیابان خلوت