فیلم/ وهابی های سعودی یک گرگ را سلاخی و گوشت آن را خام خوری کردند