اوباما در حال صدا زدن کلینتون از داخل هواپیما/فیلم