افتتاحیه نمایشگاه هنر تدبیر با حضور معاون اول رییس جمهور