اوباما در حال صدا زدن کلینتون از داخل هواپیما (فیلم)