دیدار مسئولین ستاد سرشماری سراسر کشور با رییس مجلس