دختر حاج قاسم سلیمانی و عماد مغنیه در یک جشنواره /عکس