قرار دادن تاب در متروهای نیویورک جهت افزایش شادی مردم + تصاویر