فیلم: اولین ویدئو در کانال یوتیوب پرفسور سمیعی منتشر شد