عکس/ «مسعود‌ ده‌ نمکی‌» در کنار شهید‌‌ دفاع‌‌ مقدس