عکس/ هفدمین سالگرد مراسم اعلان عزای حسینی در ارومیه