دیدار تیم های فوتبال بانوان آینده سازان و ذوب آهن -اصفهان