زن شجاع عراقی، سر چند داعشی را برید و آنها را سوزاند +عکس