تصویر و متن جالبی که باران کوثری از خود منتشر کرده