شیء عجیبِ زیر لباس کلینتون در مناظره چه بود؟+تصاویر