نامزدهای فیلم مقاومت معرفی شدند/ مزار شریف یک سروگردن بالاتر از رقبا