عكس/حضور یک خواننده زیر زمینی زن در اکران فیلمی سینمایی