از ضربه اقتصاد عاریتی به کارآفرین بشرویه تایک یا علی به فرمان رهبری+فیلم