بزک BBC فارسی روی چهره کودتاچی ایرانی در لندن+تصاویر