معارفه مهدی تارتار در باشگاه راه آهن/ گزارش تصویری