ایران برعکس چیزی بود که در ذهن ما ساخته بودند/ با حجاب زیباتر از قبل شدم