بازیکنی که خود را به تیر کوبید تا پرسپولیس گل نزد+عکس