نجات دروازه با تکلی دردناک/ کنعانی و مصدومیتی که به جان خرید (عکس)