مهاجران افغانستانی می‌توانند برای خرید اقامت اقدام کنند؟