ناتو عملیات حمایتی از اوکراین در آلمان را آغاز می‌کند