این گیاه یک کبد سالم و صفر درجه به شما تحویل می دهد