از جلیلی تا روحانی؛ این 26 چهره برای دیدار با پزشکیان به صف شدند