حال و هوای محرم در قندهار؛ شهر محل استقرار رئیس طالبان