استخدام کورل کار در فرا صنعت چلیپا لیزر در محدوده فتح تهران