محمود احمدی نژاد: آرزو دارم خودم یک سلاح جدید بسازم /نمی توان گفت هرکس در غرب است بد است و هرکس در شرق است خوب