سم ریمی یک فیلم ترسناک جدید می‌سازد/ تنها در جزیره