شیوع بیماری جذام در ایران؟/ وزارت بهداشت واکنش نشان داد