ببینید | جزئیات اجرای طرح معافیت سربازان دارای فرزند