استخدام مدیر رنج در مسکن بزرگ ساسان در محدوده حسین آباد تهران