غرب‌ستیزی چگونه فرصت‌ها را از دستگاه دیپلماسی ایران می‌گیرند؟