صادقانه بر سر پیمانی که با مردم بستم خواهم ماند/ در مقابل هیچ قدرتی سرخم نخواهیم کرد