ماموریت استراتژیک مهمترین دانشگاه نظامی ایران از نگاه مشاور رهبر انقلاب