مدودف: روسیه باید به دنبال محو اوکراین و ناتو باشد