اسرائیل 500 خانواده را در غزه به طور کامل از بین برده است