عارف: ما به خاطر کشورمان و تفکر اصلاح‌طلبی به میدان آمده‌ایم