طبع قهوه سرد است یا گرم؟/ مصلحات قهوه را مصرف کنید