استخدام سرپرست تحقیق و توسعه در البرز شیمی آسیا در محدوده محمودیه تهران