استخدام کارشناس ساخت و تولید در مارپیچ باختر در کرمانشاه