فرمول ثابت برای تشخیص زمان ورود سرمایه به پروژه‌های رمزارزی وجود ندارد!