استخدام مسئول دفتر در دارو سازی تسنیم از تهران جهت کار در تهران