واکنش کنعانی به بخشی از بیانیه نشست سران ناتو در واشنگتن