سندروم صدای حفاری؛ دردسر شهرک‌نشین‌ها در کرانه باختری