چرا امام حسین (ع) جایگاه یارانش را در برزخ نشان داد؟