۷۶ قلم جنس درخواستی آقای نماینده از شهرداری مشهد+ تصاویر