سی‌ان‌‌ان: بمباران مدرسه خان‌یونس با مهمات آمریکایی انجام شد